Увага! Приватні заклади.

Відкриття приватного дошкільного закладу - 7 кроків!

https://www.pedrada.com.ua/article/1310-qqq-17-m5-31-05-2017-yak-vdkriti-privatniy-doshklniy-navchalniy-zaklad?ustp=F

Кабінет Міністрів затвердив ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Відповідна постанова КМУ № 1187 від 30.12.15 року оприлюднена на Урядовому порталі. 

Зазначеним документом встановлено вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. 

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що затверджені вимоги стосуватимуться кожного місця провадження освітньої діяльності. 

Під час ліцензування освітньої діяльності встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених вимог у відповідній сфері. 

«Зокрема, у сфері дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти», - повідомляють в Міносвіти. 

Урядовою постановою також визначено перелік документів, що підтверджують відповідність освітнього закладу вимогам щодо провадження освітньої діяльності, кадрові, технологічні та організаційні вимоги.

 

Вимоги щодо провадження освітньої  діяльності у сфері дошкільної освіти  

 

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу

 освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності

 у сфері дошкільної освіти

 

57. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 34) подає такі документи:

 

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

 

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;

 

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

 

4) копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;

 

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

 (додатки 35 і 36);

 

6) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення

ності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 37);

 

 

7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) (крім розширення провадження освітньої діяль

 

8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 38 і 39).

 

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження

 освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

 

58. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

 

59. Заклад освіти створює необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

 

60. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди.

 

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження

 освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

 

61. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

 

1) заклад освіти повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

 

2) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних груп та його інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

 

62. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

 

1) заклад освіти повинен мати затверджену (схвалену) в установленому порядку програму (програми) розвитку дітей, що відповідає (відповідають) вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

 

2) заклад освіти повинен мати обладнання, навчально-наочні посібники та іграшки, необхідні для виконання Базового компонента дошкільної освіти.

 

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої

 діяльності у сфері дошкільної освіти

 

63. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти під час її провадження.

 

64. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

 

65. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

 

66. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

 

67. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

 

68. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

 

69. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

 

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для переведення дітей до інших закладів освіти.

 

70. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

 

Додатки до Ліцензійних вимог
Додатки до Ліцензійних вимог.pdf
Adobe Acrobat Document 215.1 KB

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 60, ст. 2379).

 

2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 61, ст. 2435).

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 62, ст. 2469).

 

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1124 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 85, ст. 3111).

 

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 801 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 65, ст. 2662).

 

 

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 10, ст. 331).

 

 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 233 “Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 55, ст. 1504).

 

Впровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти

Україна виходить на європейський та світовий рівень освіти. Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає розширення мережі закладів різних типів, збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами.

Дошкільна освіта Васильківського району Київської області сьогодні представлена 36 навчальними закладами, в яких виховується 2199 дітей від 1 до 6 років. Різними формами дошкільної освіти охоплено 75% дітей, а серед дітей п’ятирічного віку – 100% (ДНЗ, НВК, підготовчі заняття до школи при ЗОШ) . В деяких населених пунктах району відсутні дошкільні навчальні заклади, тому потреба забезпечення всіх дітей якісною дошкільною освітою в районі є.

Відділом освіти підтримуються альтернативні форми здобуття дошкільної освіти та відкриття дитячих садків приватної форми власності.Нами постійно проводиться робота щодо: виявлення приватних дошкільних навчальних закладів та приватних фізичних осіб-підприємців, які надають послуги у сфері дошкільної освіти, роз’яснення та консультування юридичних і фізичних осіб щодо процедури відкриття приватних дошкільних навчальних закладів.  На сьогодні, в районі 2 приватних заклади та дві фізичні особи підприємціпрацюють в правовому полі, відповідно до законодавчих і нормативних документів, 1 заклад – у стадії створення.  Ми переконані, впровадження альтернативних організаційних форм роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, значно вплине на ріст охоплення дітей дошкільною освітою та забезпечить якісне її надання.

 

 

Для ДНЗ, заснованих на приватній формі власності, обов’язковим є наявність ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти. У Васильківському районі два дошкільних заклади мають відповідні ліцензії. Це - ТОВ "Дошкільний навчально-виховний заклад «Капітан», у с. Крячки, ТОВ дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Перша стежина" у с. Мархалівка.


Для фізичних осіб, які надають освітніі послуги у сфері дошкільної освіти, також обов’язкова ліцензія. У с. Іванковичі працює розвивальна кімната "Іванко", в смт. Калинівка працює центр розвитку дитини "Розумна малеча", засновники яких мають ліцензії. 

 

Не мають ліцензій жоден інший дошкільний заклад, жодна інша фізична особа у Васильківському районі